วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Introduce Myself

นายพงศ์ศรัณย์   จันทรัตน์  ป.บัณฑิตบริหาร
รหัส 5346701047
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านคลองวัง
อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
คติประจำใจ สู้ไม่ถอย ถ้ายังไม่หมดลมหายใจ

my friend

Activity 4:SWOT analysis.Informaton system.new innovation


Activity 4 SWOT Analysis,Informtion system,new innovation

SWOT analysis Bankhlongwang school

Strangth 1.ครูผู้สอนมีเพียงพอทุกกลุ่มสาระ

2.การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐาน
3.การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพ
4.สภาพแวดล้อมดี เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5.ผู้อำนวยการจัดหาเงินนอกงบประมาณในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี
6.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และการนิเทศการศึกษาที่ดี
7.ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยดี
Weakness 1.นักเรียนมีพฤติกรมที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากช่องทางการสื่อสารและสิ่งยั่วยุ ทางสื่อโฆษณา เทคโนโลยีที่ใช้แสวงหาความรู้
2.การแก้ใขปัญหายาเสพติดยังเป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อนักเรียนทั้งที่บ้านและชุมชน
3.นักเรียนย้ายถิ่นที่อยู่ ตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
4.ครอบครัวแตกแยก นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ ขาดความอบอุ่นและการเอาใจใส่ต่อการเรียน
5.ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนต่ำในกลุ่มสาระหลัก
6.ครูและบุคลากรไม่ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะมีหนี้สิน เข้าใกล้วัยเกษียณ ระบบการพิจารณาความดีความชอบไม่เป็นธรรม
7.ผู้บริหารมีพฤติกรรมเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม
8.ผู้บริหารไม่นำหลักบริหารมาใช้ในการบริหาร ใช้การบริหารแบบตามใจชอบ
9.ผู้บริหารขาดภาวะผู้นำ
10.เส้นทางไม่สะดวกในการเดินทางมาทำงาน
Oppurtunity 1.ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
2.การระดมทุนและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนทำได้ง่าย เนื่องจากผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะทางการเงินดี
Treat 1.มีการระบาดของยาเสพติดในชุมชน
2.ผู้นำท้องถิ่นใช้งบประมาณพัฒนาท้องถิ่นจำกัด ทำให้บริเวณโดยรอบโรงเรียนยังกันดาร
3.ผู้ปกครองส่วนหนึ่งค่อยข้างก้าวร้าว ไม่มีเหตุผล มักทะเลาะกับครูบ่อยครั้ง
(2) การจัดระบบข้อมูลของโรงเรียนในปัจจุบัน
การจัดเก็บขอมูลทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโรงเรียน บคลากร นักเรียนและการเฝ้าระวังยาเสพติดใช้ software ระบบ SMITH , OBEC และ Drug opertion system ส่วนข้อมูลอื่นๆยังเก็บใส่แฟ้มเหมือนเดิม การจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีทั้งดีและไม่ดี วิธีที่จะทำให้ดีทั้งหมด เก็บเข้าsoftware ทั้งหมด จัดระบบ Lan ทุกห้องทุกส่วนห้องเรียน
(3) เมื่อได้เป็นผู้บริหาร จะใช้นวัตกรรมในการบริหาร ดังนี้
จัดทำเว็บไซท์ เผยแพร่ ข้อมูลของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างการบริหาร หลักการบริหารที่โรงเรียนได้ใช้ กลยุทธ์ ภารกิจ เป้าประสงค์ แผนงาน กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและสาธารณชนได้รับรู้ ตามระบบการประกันคุณภาพ จัดอบรมบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้มีความรู้ทางด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ครูทุกคนจะต้องมี mail และ สร้างblog ของตนเองนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ ผู้บริหารจะใช้ PDCA ในการกำกับติดตาม สั่งการ การนิเทศทาง blog ของครูทุกคนActivity3 :summary lesson December 12,2010

การเรียนโปรแกรม Spss ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ ใช้ในการคำนวณและประมวลผล เกี่ยวกับการทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ สามารถคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขได้ในปริมาณที่ไม่จำกัด ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้อย่างมาก การเรียนในวันนี้อาจารย์

อภิชาติ ได้แนะนำดังนี้
1.กำหนดค่าใน variable view
-name-พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,......,d3
-width-ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
-decimals-เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
-value-ใส่ค่า 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 ชุด)
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
-transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
-transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable

-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
-transform-compute variable-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable

-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok

-transform-compute variable -พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable

-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
-คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3
แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล

8.ค่าร้อยละใช้กับ เพศ ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นต้น 9.ค่าเฉลี่ย ใช้กับ ข้อคิดเห็นแต่ละข้อผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม1. ตอนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย ร้อยละ 60 เพศหญิง ร้อยละ 402. ตอนที่ 2ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ